Українська мова Русский язык English
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота

Історія кафедри “Хімія та інженерна екологія”.

Кафедру засновано в 1933 році під назвою “Хімія”. Завідувач – доцент Зоя Федорівна Стефановська (з 1933 по 1936 рік).

1937-1941 рр. – кафедрою завідує професор Володимир Андрійович Ройтер (з 1961р. дійсний член Академії наук України). До складу кафедри входять професор Є.І.Шульц, доценти С.М.Москович і З.С. Стефановська, асистенти Л.В.Пісаржевський, С.Л.Ідельс. Досліджуються причини завчасного опрацювання покрівлі вантажних вагонів, причини неоднорідної корозії стінок паровозних котлів, інтенсифікація спалювання вугілля у топках паровозів, водопом’якшення содово-вапняним способом. Підготовлений посібник з лабораторних робіт.

1941-1942 рр. – кафедрою керує за сумісництвом професор Московського інституту інженерів транспорту П.П.Лєбєдєв. Виконуються аналізи на вміст металів в різних матеріалах.

1942-1948 рр. – кафедрою завідує професор Мальвіна Ассирівна Розенберг.

1949-1953 рр. – кафедрою завідує доцент Діна Борисівна Донська, у штаті кафедри за сумісництвом професор А.С.Афанасьєв. Під його керівництвом виконуються дослідження корозії кольорових металів під дією природних лужних вод, досліджується вплив частоти перемінного струму на корозію свинцю у нейтральних електролітах, кислотна очистка труб від вапняних відкладень.

1954-1968 рр. – кафедру очолює професор Йосип Григорович Рисс. Цей період характеризується підйомом учбово-викладацької та науково-дослідної роботи. Видаються методичні посібники з виконання стехіометричних розрахунків, розрахунків з розчинами , удосконалюється методика опису окислювально-відновних процесів. Лекції Й.Г.Рисса і керовані ним учбово-методичні семінари стають своєрідним університетом не тільки для молодих асистентів і доцентів кафедри, але і для багатьох хіміків Дніпропетровська. У 1964р. Й.Г.Рисс завершує роботу над створенням підручника з загальної хімії. Підручник “Загальна хімія” побачив світ у 1973р. вже після смерті автора. Галуззю наукових інтересів Й.Г.Рисса була хімія фтора. З 1954р. і по цей час наукові дослідження співробітників кафедри проводяться в цьому напрямі. В 1956р. виходить з друку монографія “Химия фтора и его неорганических соединений” – головний науковий труд Й.Г.Рисса. Під керівництвом Й.Г.Рисса виконані та успішно захищені дисертації: С.Л.Ідельс “Исследование свойств координационных соединеий фтористого бора с аминами”, Л.П.Богдановою “Исследование свойств многоядерных фторокомплексов бора”, В.Б.Тульчинським “Исследование физико-химических свойств фторофосфатов”, Н.Ф.Кулішом “Исследование некоторых физико-химических свойств иона гексафторогерманата в водных растворах”, Н.Г.Пархоменко “Исследование физико-химических свойств координационного оединения трифторида бора с аммиаком”, В.М.Плахотником “Исследование кинетики и механизма реакций гидролиза некоторых координационных соединений бора”.

1968 рр. – кафедру очолює доцент Лідія Петрівна Богданова.

1968-1969 рр. – кафедрою завідує доцент, а з 1976 р. професор В.М.Плахотник. В науково-дослідній роботі зберігається спадкоємність. Досліджуються механізми перетворень і реакційна здатність комплексних фторидів бора, кремнію, фосфору та інших елементів. Стартують і тривають на протязі багатьох років спільні роботи з Уралхімзаводом (м. Пермь). Під керівництвом В.М.Плахотника завершується дисертаційна робота А.Х.Драбкіної “Исследование кинетики и механизма реакций замещения некоторых ацидокомплексов серного ангидрида”.

Влітку 1978р. кафедра організувала і провела п’ятий Всесоюзний симпозіум з хімії неорганічних фторидів. 1984 р. – кафедра починає підготовку спеціалістів–технологів за профілем “Раціональне використання водних ресурсів і знешкодження промислових стоків”. Проводиться викладання з дисциплін: хімія, неорганічна хімія, нові матеріали в техніці, хімія та мікробіологія води, корозія металів, аналітична хімія, органічна хімія, охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті, фізична хімія, електрохімія та захист металів на залізничному транспорті. Як доповнення до традиційних набирає темпу новий науковий напрям – електролітне забезпечення літієвих джерел струму. Починаються роботи по створенню ціклуємих джерел струму і суперконденсаторів. Низка наукових рад Української, Союзної, а потім Російської Академії наук роблять кафедру своїм респондентом. Наукова школа продовжує підживлюватись новими прізвищами. Під керівництвом В.М.Плахотника виконують і успішно захищають кандидатські дисертації С.М.Слизький, Н.Н.Шамахова, Н.Ф.Товмаш, Л.В.Харченко, Л.О.Яришкіна, Л.В.Чаукіна, О.М.Суха, І.В.Гончарова. В.М.Плахотник активно співробітничав з І.В.Гаврилюком в процесі роботи останнього над докторською дисертацією.

1994 р. – при кафедрі створюється галузева науково-дослідна лабораторія “Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті”, зав. лабораторією к.х.н. Л.О.Яришкіна. Починається читання курсів з загальної екології та екології з елементами економіки природокористування. Лабораторією розроблена галузева програма “Охорона навколишнього природного середовища на залізничному транспорті України на 1997-2006 роки”. Проводяться роботи у відповідності з планом екологічної комісії Організації Співдружності Залізниць (ОСЗ).

1999 р. – відкрита нова спеціальність за напрямком “Екологія наземного транспорту”. В зв’язку з ліцензуванням підготовки фахівців-екологів кафедра отримує назву “Хімія та інженерна екологія”.

За роки роботи кафедра накопичила значний творчий потенціал. На цей час ми маємо висококваліфікований колектив викладачів і наукових співробітників, відомий на Україні і за її межами.

За останні роки співробітниками кафедри та лабораторії розроблено:

 • галузеву програму “Охорона навколишнього природного середовища на залізничному транспорті України на 1997-2006 роки”;
 • нормативи водоспоживання та водовідведення для технологічних процесів на підприємствах залізничного транспорту України.
 • методику розрахунків питомих балансових норм водоспоживання та водовідведення на підприємствах залізничного транспорту України;
 • Правила користування системами водопроводу та каналізації на залізничному транспорті України;
 • Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом;
 • технологію утилізації осадів водоочисних споруд;
 • технології кондиціонування та підготовки питної води в системах залізничного водопостачання;
 • екологічні вимоги щодо перевезення вантажів міжнародними транспортними коридорами;
 • нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічних процесів залізничного транспорту.
 • 2007 р. – доктору хімічних наук, професору Володимир Миколайович Плахотник., дійсному члену Академії наук технологічної кібернетики, Української екологічної Академії наук, Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, члену-кореспонденту Транспортної Академії України, керівнику Дніпропетровського відділення Національного Екологічного центра України було присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України (посмертно).

  З 2007 року кафедру очолює кандидат хімічних наук, доцент Яришкіна Лариса Олександрівна, яка становиться і науковим керівником ГНДЛ “Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті”.

  На протязі багатьох років наукова робота лабораторії офіційно координується відповідними Науковими Радами Національної Академії Наук України, Національним екологічним центром України (на її базі створено Дніпропетровське відділення НЕЦУ), а також тісно співпрацює з рядом відомих центрів та фірм США, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії, Швейцарії, Китаю, Ізраїлю, Росії та багатьох інших країн.

  Завершено виконання міжнародних тем:

 • “Розробка організаційних заходів та технічних рішень щодо ліквідації екологічних наслідків транспортних аварій з небезпечними вантажами”;
 • “Розробка експериментальної технології переробки реакторної частини літієвих батарей” (сумісно з КБ “Південне” при підтримці УНТЦ);
 • “Розробка способів синтезу та промислових технологій виробництва матеріалів для реакторної частини літієвих джерел струму” (сумісно з Грузинською АН при підтримці УНТЦ);“Розробка ефективної технології для ліквідації екологічних наслідків транспортних аварій, військових конфліктів та терористичних актів” (сумісно з АН Азербайджану при підтримці УНТЦ),
 • та отримано їх високу оцінку міжнародної наукової спільноти (доповіді на симпозіумах та участь у виставках у Відні, Філадельфії, Познані, Салоніках, Оттаві).

  Випускники кафедри різних років навчання після захисту дипломів

  Випускники 2009 року навчання, що одержали дипломи з відзнакою, та завідуюча кафедри

  Випускники 2010 року навчання, викладачі, завідуюча кафедри та голова Державної екзаменаційної комісії після захисту дипломних проектів

  Найкраща група ДНУЗТ 2011 року навчання - випускники нашої кафедри, з куратором та завідуючою кафедри

  Випускники 2011 року навчання, що отримали дипломи з відзнако та грамоти за найкращі дипломні проекти, з деканом факультету ПЦБ та завідуючою кафедри


  Дата останнього оновлення : 26.04.2013