Кафедра «Обкік та Аудит»

   Наказом ректора № 134 від 28.04.1993 р. в ДІІТі було оголошено про створення кафедри "Облік і аудит". Спочатку вона входила до складу факультету "Управління процесами перевезень" (УПП), а після відкриття підготовки на денному відділенні фахівців "Транспортний менеджмент" у 1995 р. був сформований новий для ДІІТу факультет "Економіка і менеджмент на транспорті" (ЕМТ). За наказом ректора № 411 від 17.07.2003 р. із складу кафедри було виділено нову кафедру "Фінанси та банківська справа".
   У 2004 р. кафедра зробила 8-ий випуск по факультету ЕМТ в кількості 55 осіб, 20-ий по факультету БП в кількості 43 особи, 3-ій випуск по ф-ту БПтв в кількості 120 осіб, 6-ий по ІПО у кількості 46 осіб, 5-ий по ІПО Львів у кількості 56 осіб, 6-ий випуск магістрів в кількості 12 осіб, разом 336 осіб (у 1999 р. загальний випуск по кафедрі складав 264 особи).
   Відкриття та швидке нарощування обсягів підготовки економістів по спеціальності "Облік та аудит" пояснюється переводом України на риночці відношення, бурним розвитком малого бізнесу, удосконаленням податкового законодавства, розширенням іноземних інвестицій, зміною соціальної політики держави та появленням нових фінансових структур, введення дій національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших інструментів нової фінансової політики.
   Викладачі ведуть заняття по 33 дисциплінах 2-х циклів:
   Обліку - теорія бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік на залізничному транспорті, особливості обліку у галузях народного господарства, облік та аудит, облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, фінансовий облік, бухгалтерський облік у будівництві, бухгалтерський облік у малому бізнесі, організація обліку та аудиту, основи аудиту, аудит в ринковій економіці, контроль і ревізія на залізничному транспорті, звітність підприємств, АРМ бухгалтера, міжнародні стандарти обліку і звітності;
   Економічного аналізу - теорія економічного аналізу, техніко-економічний аналіз, аналіз економічного росту, соціально-економічна статистика, статистика для економістів, дослідження операцій.
   Для магістрів читаються дисципліни: стандарти в обліку, аудит в умовах ринку, міжнародні стандарти обліку і звітності, фінансовий аналіз, ринок фінансових послуг, податковий облік. Кафедра здійснює керівництво підприємницької та переддипломної практики.
   Нарешті кафедра знайомить студентів усіх технічних факультетів з основами фінансів та обліку, проводить заняття по дисциплінам: основи обліку та аудиту, основи фінансів та бухгалтерського обліку, економіка та бухгалтерський облік на транспорті.
   Кафедра встановила ділові робочі зв'язки з більшістю вузів міста (ДНУ, НГУУ, ДНМАУ, ДГАУ, ПДАБА, ДФЕІ, ДУЕП, ДАЕП, МАУП) з навчальної, методичної роботи, керівництво дипломним проектуванням, участь в роботі ДЕК по захисту дипломних робіт. Викладачі кафедри читають лекції в обласному товаристві "Знання", ведуть навчання з головними бухгалтерами підприємств залізниць України на ФПК ІПО, школи - семінари для бухгалтерів промислових підприємств, робітників податкової поліції і КРУ області, проводять заняття на курсах для бажаючих здати екзамени та получити сертифікат аудитора, проводять аудиторські перевірки по замовленню підприємств Придніпровської залізниці, дають постійні консультації співробітникам ОБОП транспортної міліції.
   Кафедра готує кадри спеціалістів для роботи економістами, фінансистами, ревізорами, головними бухгалтерами підприємств залізничного транспорту, промислових та будівельних організацій, підприємств малого бізнесу, державними податковими інспекторами податкових органів, робітниками контрольно-ревізійних управлінь, співробітниками податкової поліції. Серед випускників кафедри: зам. начальника Одеської залізниці з кадрів Смаглій П. А., заст. начальника контрольно-ревізійного управління Укрзалізниці Луценко Р. Я., начальник фінансово-економічної служби Придніпровської залізниці Долгополова Т. О., її замісники Моторіна І. В., заст. начальника Придніпровської залізниці з економічних питань Дорочевський Ю. С., Купенко А. М., заст. начальника вагонної служби Соколенко О. М., старший ревізор по контролю поїздів Левицький С. Н., головний бухгалтер метрополіту Федотова А. П., головні бухгалтера підприємств Придніпровської, Одеської та Львівської залізниці, головні бухгалтера фірм з іноземними інвестиціями "Рейнфорд", Оптіма, робітники банків та інших.
   У 2004 р. колектив кафедри написав та випустив підручник для вищих навчальних закладів "Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць України".
   У 2005 р. всі викладачі кафедри пройшли кваліфікацію з ЕВМ з метою їх застосування в обліку та аудиті. За останні роки на кафедрі проведено значну роботу з проведення навчання в вищій школі на стандарти, що рекомендовані згідно Болонського процесу.
   З 1 вересня 2003 року з базової кафедри виділилася самостійна кафедра "Фінанси та банківська справа" є перспективи випуску спеціалістів по фінансам для залізничного транспорту та других галузей народного господарства.
   Основним напрямком наукових досліджень кафедри являється питання удосконалення обліку та аудиту на залізницях України.
   Необхідність утворення кафедри "Облік і аудит" обумовлена суттєвим зростанням попиту на бухгалтерські кадри в зв'язку з переходом України до ринкової економіки.
   Наказом ректора № 682 від 27.12.2006 р. відбулося об'єднання кафедр "Облік і аудит" і "Інтелектуальна власність та логістика" з метою вдосконалення організації навчального процесу з підготовки фахівців за спеціальністю 7.000002 "Інтелектуальна власність", та створення кафедри "Облік, аудит та інтелектуальна власність".
   Вихованці кафедри працюють на різних посадах в першу чергу на підприємствах і організаціях залізничного транспорту. Значна їх частина підготовлена для промислових, будівельних, торгівельних підприємств, а також для державної податкової адміністрації, СБУ та інших організацій.
   За одинадцять років існування кафедра суттєво змінилась кількісно і якісно. Якщо перший її склад мав 5 штатних одиниць - трьох доцентів , одного старшого викладача і ст. лаборанта, то нині у її штаті 20 одиниць: 1 приват-професор, 8 доцентів - кандидатів наук, 7 старших викладачів, 2 асистентів та 3 особи учбово-допоміжного персоналу.
   У викладацькому складі кафедри успішно і плідно працюють фахівці-практики, які досконально знають бухгалтерську справу та інтелектуальну власність і вміло ведуть учбовий процес.
   Склад кафедри постійно поповнюється за рахунок її вихованців. Випускники кафедри працюють викладачами на суміжних кафедрах факультету та інших підрозділах університету. На кафедрі відкрита магістратура, аспірантура.
   Кафедра поступово включається в міжнародні зв'язки, які здійснюються в різних формах, в тому числі в формі участі викладачів у конференціях, курсах, семінарах, які проводяться фахівцями з Російської Федерації, а також інших країн.
   На кафедрі працює студентський клуб бухгалтерів, члени якого беруть участь у республіканських конкурсах і конференціях.
   Викладачі кафедри та магістри беруть активну участь у міжнародних конференціях з питань економіки та в написанні наукових статей.


Вверх