Інформаційний пакет 2017

А. Назва й адреса

49010, Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
Телефон: +38(056) 776-59-47
Факс: +38(056) 793-38-23
E-mail: dnuzt@diit.edu.ua або evm@diit.edu.ua
Карту місця розташування університету можна знайти за посиланням

Б. Академічний календар

Навчальний процес здійснюється за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС), що передбачає проведення модульного контролю.

Початок навчальних занять – 1 вересня, закінчення – 24 червня.

Навчальний процес здійснюється за семестрами:

 • перший семестр триває 20 тижнів,
 • другий семестр триває 20 тижнів.

Зимова екзаменаційна сесія – 2 тижні у січні місяці; літня екзаменаційна сесія – 2 тижні у червні місяці.

Навчальна або виробнича практика – 4 тижні у липні місяці.

Зимові канікули – 3 тижні у січні-лютому, літні канікули – 5 тижнів у липні-серпні.

Навчання в університеті проводять у таких формах:

 • навчальні заняття;
 • самостійна робота;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять в університеті є:

 1. лекція;
 2. лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 3. консультація.

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти - це сукупність організаційно-методичних і контрольних заходів щодо оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, набуття ними фахових компетентностей.

Семестровий контроль здійснюється у вигляді екзамену, диференційованого заліку з конкретної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного її робочою програмою, і в терміни, що встановлені навчальним планом.

Результати навчання виявляють через визначення рівня сформованості компетентностей:

Оцінка Рівень компетентності
ЕСТS   Бали   Національна
А 90-100 5

Вищий рівень компетентності:

- студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, вичерпно та логічно викладає його в усній або письмовій формі, знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняті рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач, відмінно виконує текстові та графічні матеріали

В 82-89 4

Високий рівень компетентності:

- студент знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні помилки у доказах, трактовці понять та категорій; при цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач, відмінно виконує текстові та графічні матеріали, мають місце деякі помарки

С 75-81 4

Середній рівень компетентності:

- студент знає програмний матеріал, грамотно викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи неточності в доказах, трактовці понять та категорій; при цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач, добре виконує текстові та графічні матеріали

D 67-74 3

Достатній рівень компетентності:

- студент знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі; при цьому невпевнено володіє уміннями та навичками виконання практичних завдань, задовільно виконує текстові та графічні матеріали

E 60-66 3

Достатній рівень компетентності:

- студент знає тільки основний програмний матеріал, припускає грубі неточності, нечітко формулює і непослідовно дає відповіді в усній або письмовій формі; при цьому невпевнено володіє уміннями та навичками виконання практичних задач, задовільно виконує текстові та графічні матеріали

FХ, F 0-59 2

Недостатній рівень компетентності:

- студент знає тільки основний програмний матеріал, припускає грубі неточності, нечітко формулює і непослідовно дає відповіді в усній або письмовій формі; при цьому невпевнено володіє уміннями та навичками виконання практичних задач, задовільно виконує текстові та графічні матеріали

- студент не розуміє і не орієнтується у матеріалі, розрахунки не доводить до кінця, не дає відповіді на запитання; потрібний повторний курс вивчення дисципліни

С. Координатор ECTS

Координатором ECTS від університету є: перший проректор Боднар Борис Євгенович, доктор технічних наук, професор.

Для контактів звертатися:

Адреса: 49010, Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2

Телефон: +38(056) 776-85-21

e-mail: bodnar@nz.diit.edu.ua

Час прийому: щопонеділка з 14-00 до 16-00


За відсутності координатора, його обов’язки виконує: проректор з навчальної роботи Матусевич Олександр Олександрович, доцент.

Для контактів звертатися:

Адреса: 49010, Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2

Телефон: +38(0562) 47-19-88

e-mail: al_m0452@meta.ua

Час прийому: щопонеділка з 9-00 до 12-00

D. Загальний опис закладу

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна акредитований за IV рівнем (сертифікат серії РД – IV № 0425299 від 02.07.2013) і здійснює освітню діяльність згідно з ліцензією серії АЕ № 636402 від 18.05.2015.

1 Стисла історія університету

Університет було засновано в 1930 році як Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту на базі Дніпропетровського політехнікуму та факультету інженерів шляхів сполучення Київського політехнічного інституту з підпорядкуванням Наркомату шляхів сполучення. Далі див.: Історія університету

Організаційна структура університету

Факультети

 • Мости та тунелі
 • Управління енергетичними процесами
 • Механічний
 • Управління процесами перевезень
 • Організація будівництва доріг та експлуатація колії
 • Промислове та цивільне будівництво
 • Економіко-гуманітарний
 • Технічна кібернетика
 • Львівська філія
 • Бібліотека
 • Відділ аспірантури та докторантури
 • Відділ міжнародних зв’язків
 • Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту ДНУЗТ
 • Лабораторія інформаційних технологій
 • Музей історії університету
 • Навчальний відділ
 • Навчально-методичний відділ
 • Науково-дослідна частина
 • Інформаційно-обчислювальний центр
 • Палац культури
 • Підготовче відділення
 • Профспілковий комітет
 • Рада молодих вчених
 • Рекламно-видавничий відділ
 • Студентське самоврядування
 • Центр безвідривної освіти
 • Центр науково-навчальний «Лідер»
 • Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти

3 Кількісний і якісний склад науково-педагогічних працівників

В університеті працюють 424 науково-педагогічних працівників, з них – 55 доктори наук, професори, 236 – кандидатів наук, доцентів.

Щорічно для викладання спеціальних дисциплін, керівництва дипломним проектуванням залучаються на умовах погодинної оплати або штатного сумісництва близько 100 спеціалістів і керівників Придніпровської, Одеської, Львівської залізниць та служб: провідні інженери проектів, керівники заводів, досвідчені спеціалісти галузевих підприємств.

Із 38 кафедр університету 25 очолюють доктори наук, професори, 13 кафедр – кандидати наук, доценти.

E. Процедура допуску до навчання

Університет проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» «доктор філософії» «доктор наук». На освітній ступінь «бакалавр» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту. На освітній ступінь «магістр» приймаються особи, які успішно оволоділи освітньою програмою вищої освіти на рівні бакалавра відповідної спеціальності і мають дипломи державного зразка.

Підготовка фахівців в університеті фінансується за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб – за контрактом.

Прийом на навчання до Університету організовує Приймальна комісія згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України.


Детальну інформацію див.Приймальна комісія

ІІ ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

A. Формальності, прийняті в Україні, щодо прийому студентів

Усі іноземці, які в’їжджають в Україну на навчання, мають отримати у міграційній службі посвідку на тимчасове проживання і бути зареєстрованими за місцем фактичного проживання під час навчання.

Міграційні формальності для іноземних студентів здійснює центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець який прибув в Україну з метою навчання, подає до центру наступні документи:

 1. паспортний документ з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);
 2. переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 3. 10 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері;
 4. Запрошення на навчання в ДНУЗТ;
 5. Документ про освіту та додаток до нього (за наявності документа про вищу освіту, він повинен бути визнаний в Міністерстві освіти і науки України);
 6. Медична справа про загальний стан здоров’я та про відсутність ВІЛ-інфекції;
 7. Свідоцтво про народження.

B. Як потрапити до закладу

Від залізничного вокзалу:

 • трамвай №1 (до кінцевої зупинки «Транспортний університет»);
 • маршрутне таксі № 101, 109 (до зупинки «Транспортний університет»).

Від автовокзалу:

 • пішки до залізничного вокзалу (500 м), потім трамваєм №1 (до кінцевої зупинки «Транспортний університет») або маршрутним таксі № 101, 109 (до зупинки «Транспортний університет»);
 • маршрутне таксі № 146 (до кінцевої зупинки «Транспортний університет»).

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами

49010 Україна, м. Дніпро,

вул. Академіка Лазаряна, 2

Телефон центру: (0562) 793-19-20


Потенційний кандидат на навчання в ДНУЗТ може отримати запрошення на навчання через фірму-агента (у якої з навчальним закладом було укладено угоду про залучення іноземців на навчання) повідомляє представникам фірми про дату виїзду та приїзду до України, фірма-агент зустрічає студента в місці прибуття та організовує приїзд до університету.

Фірми-агенти з якими в ДНУЗТ ведеться активна співпраця

№ п/п Назва фірми Активність Співробітник Телефон
1. ПП «ДНІПРО-СЕРВІС» привозили студентів Надім +380631721746
2. ПП «ІНТЕРМОСТ» привозили студентів Алакх
Дмитро
Самір
+380509765082
+380676368484
+380957939858
3. ТОВ «Академія Интернешнл» привозили студентів Харченко Сергій Іванович
Ясір
+380504511440,+380635705914
+380637431766
4. ПП «ШАМС» привозили студентів Васім +380935545416,+380961800777
5. ТОВ «АДАМАС-ХХІ» брали запрошення Аукова Лариса Анатоліївна
Ауков Андрій Ігорович
+380634042765
+380662433800
6. ТОВ "Дніпро міжнародний центр освіти" брали запрошення Фархутдинов Руслан Марсельйович +380675651051
7. ТОВ «Пані-Маас Компані»" брали запрошення Карсаєва Лілія Іванівна +380674856463,+380630729999
8. ТОВ "СТЕПАП" привозили студентів Саінульабдин Сияд +380974463056
9. ТОВ «Міжнародна освіта та компанія» брали запрошення Ахмед Емад Шукри Саі Д +38093003500
10. ТОВ «Вогні Азербайджану» брали запрошення Букловська Ірина Василівна +380978243455
11. ТОВ «Анталія-Плюс» брали запрошення Алале Іслям Іванівна +380678104610, +380636627317
12. ТОВ «Аман-Сервіс» брали запрошення Нсієте Діафука Ольга Миколаївна +380934349477
13. ТОВ «НЬЮ СКАЙ» брали запрошення Полейнік Вікторія Олександрівна +380677360521
14. ТОВ «СВ Азов» брали запрошення Мартинов Володимир Миколайович +380508420077
15. ПП «Освітня інновація» брали запрошення Кравченко Євгенія Анатоліївна +380632707412,+380667312173

Навчання іноземців в ДНУЗТ здійснюється за денною формою та на контрактній основі. Вартість навчання на основних факультетах складає 2000$ за рік.

Вартість навчання на підготовчому відділенні в університеті складає 1200$. Прийом іноземних громадян проводиться приймальною комісією університету за результатами співбесіди та на підставі розгляду наданих документів про попередню освіту.

Всі іноземні абітурієнти, які приїздять до України з метою навчання, мають отримати від університету «Запрошення на навчання».

Для громадян візових країн, необхідне отримання довгострокової візи («навчання», типу Д). Для отримання візи типу Д необхідно подати у консульство України у Вашій країні документи за переліком, який зазначений на сайті Посольства. До такого переліку документів обов’язково входить оригінал «Запрошення на навчання». Крім того, Ваші документи про попередню освіту перед подачею у консульство мають бути офіційно засвідчені у спосіб, прийнятий у Вашій країні (легалізовані (Міністерство освіти + Міністерство закордонних справ+Посольство України у Вашій країні) або засвідчені штампом Apostille+легалізовані у Посольстві України). Ці документи мають бути офіційно визнані в України для того, щоб український університет міг видати Вам диплом після закінчення навчання.

Громадяни країн, з якими Україною підписані угоди про безвізовий режим: Російська Федерація, Грузія, Молдова, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, не потребують відкриття візи в Україну, але мають надати оригінал або ксерокопію «Запрошення на навчання» при перетині кордону України у якості підтвердження мети прибуття в Україну.

Всі «Запрошення на навчання», видані університетами, перед видачею абітурієнтам проходять обов’язкову реєстрацію у Міністерстві освіти і науки України. Наш Центр здійснює таку реєстрацію за дорученням Міністерства та надає у консульства України офіційне підтвердження такої реєстрації (візову підтримку). Без візової підтримки консул не приймає документи іноземця для відкриття студентської візи.

C. Вартість проживання

Показники середньої вартості проживання у гуртожитках

№ п/п Категорія мешканців Середньозважені показники вартості проживання (грн.) Можливі рівні видатків
1. Студенти денної форми навчання 440 і 560 грн. за місяць Обслуговування та утримання приміщень, електроенергія, водопостачання та водовідведення, підігрів води, вивезення ТПВ, користування ліфтом, опалення, прання білизни, дератизація та дезінсекція, газ для газ. плит, капітальні видатки
2. Студенти заочної форми навчання 17,37 грн. за добу
3. У гуртожитку для іноземних студентів 420-450 грн. місяць
4. Інші категорії мешканців 1120-1150 грн. за місяць

D. Забезпечення житлом

Студенти проживають за місцем реєстрації – у гуртожитках, які мають дво- три- та чотиримісні кімнати. На території університету функціонує 6 гуртожитків, зокрема один сімейного типу.

У кожному гуртожитку є робочі кімнати, де студенти мають змогу навчатися, проводити різні культурно-масові заходи та спортивні кімнати для занять спортом.

Університет забезпечує всіх бажаючих місцями у гуртожитку.

Вартість проживання визначається договором про навчання.

На території університету знаходяться: технічний ліцей, медична амбулаторія, їдальня, стадіон, спортивні зали та майданчики, плавальний басейн, поряд розташовані: навчальна школа, торгівельно-побутовий центр, аптеки, супермаркети, кафе.

E. Здоров’я і страхування

1. Медичне обслуговування студентів університету здійснюється у медичній амбулаторії, розташованій у 2-му гуртожитку, де можна отримати амбулаторну, невідкладну і першу медичні допомоги, направлення для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, пройти профілактичний огляд.

Амбулаторія працює на договірних засадах із залізничною лікарнею.

Також медичне обслуговування можна здійснити у студентській міській поліклініці (вул. Гусенка, 13 ).

F. Умови навчання

1. Наукова-технічна бібліотека

Структура:

 1. Відділ комплектування
 2. Відділ наукової обробки літератури та організації каталогів
 3. Інформаційно-бібліографічний відділ з сектором
 4. Відділ бібліотечно-інформаційних технологій з секторами
 5. Відділ обслуговування навчальною літературою з секторами
 6. Відділ обслуговування науковою літературою із секторами
 7. Відділ обслуговування гуманітарною та економічною літературою
 8. Філія бібліотеки у м. Львів з абонементом і читальним залом

Детальну інформацію див. Науково-технічна бібліотека

2 Навчально-лабораторна база

Основу навчально-лабораторної бази університету складають два з'єднані між собою навчальні корпуси, навчальні майстерні, спортивний комплекс (чотири тренувальних зали, плавальний басейн, стадіон, три відкриті спортивні майданчики), окремі будівлі, в яких знаходяться лабораторії кафедр теплотехніки і електрорухомого складу, дизельна лабораторія кафедри локомотивів, тягова електрична підстанція та інше.

Науково-дослідні підрозділи розміщені на базі кафедр, а 20 галузевих науково-дослідних лабораторій мають окремі приміщення і займають площу 1736 кв.м.; 4 лабораторії мають вагони-лабораторії.

Комп’ютерний парк університету щорічно модернізується i поширюється шляхом впровадження комплексних рішень, для чого створюються спеціалізовані класи, які оснащаються спеціалізованим ліцензійним програмним забезпеченням.

В університеті створено інформаційний портал в мережі Інтернет (ДНУЗТ), на якому представлені всі факультети і кафедри, наукові лабораторії, науково-дослідна частина, приймальна комісія, науково-технічна бібліотека, студентська рада тощо. До інтернет-мережі підключені також гуртожитки, комп’ютерний комплекс технічного ліцею при університеті.

В університеті створений науково-навчальний центр «ЛІDEP» для автоматизованого тестування студентів на основі тонких клієнтів і СДН «Прометей», удосконалюється система дистанційного навчання, ядром якого є програмне середовище Moodle.

В університеті продовжується розвиток системи керування навчальним процесом за допомогою автоматизованої системи управління (АСУ) ВНЗ.

G. Інша практична інформація

Університет, як бюджетна організація, обслуговується у Казначействі (банк ДКСУ у Дніпропетровській області).

Студенти отримують стипендію через мережу банків «ПриватБанк», «Укрсоцбанк».

ПриватБанк – privatbank.ua, відділення банку: вул. Лазаряна, 2, тел. 3700

Укрсоцбанк – unicredit.ua, відділення банку: вул. Мечнікова, 11, тел. (0562) 356702.

У м. Дніпрі в наявності достатня кількість фінансових установ (банків), де іноземні громадяни можуть відкрити власні рахунки в національній валюті України та іноземній валюті для здійснення будь-яких фінансових операцій. Діють мережі Western Union, VISA, MAESTRO, MASTERCARD та ін.

Університет розташований у вигляді замкненого містечка біля якого зручно знаходяться зупинки тролейбусів (№ 9, 16, А. Б,) трамваїв (№1, 5, 7) та маршрутних таксі.

H. Позапрограмна діяльність і дозвілля

У більшості заходів із проведення виховної та організаційної роботи серед студентів активну участь беруть структури студентського самоврядування, а саме первинна профспілкова організація студентів, Студентська рада, до якої ввійшли на рівних засадах комітет у справах сім’ї та молоді, студентське наукове товариство, студентська рада гуртожитків, студентська група аналізу успішності, спортивний клуб і таке інше.

Студентська рада

Сайт:СтудРада ДІІТу

E-mail: diit_presscenter@i.ua


Фізичне виховання розглядається в університеті як важливий компонент гуманітарного виховання, що спрямований на формування у підростаючого покоління фізичного та морального здоров’я, удосконалення фізичної і психічної підготовки до ведення активного життя, професійної діяльності та захисту Батьківщини. Організацію та проведення спортивно-масової роботи в ДНУЗТ покладено на кафедру фізичного виховання та спортивний клуб університету.

Одним з основних центрів культурного спілкування залишається бібліотека університету. Як організатор культурно-просвітницької діяльності в університеті бібліотека започатковує численні заходи із популяризації читання, розкриття творчих здібностей у молоді, підтримки креативних особистостей у галузі літератури та мистецтва. Особливу увагу приділяє духовному та патріотичному зростанню молоді.

Значна робота з виховання громадської позиції студентства, патріотичних почуттів проводиться на базі кафедри «Українознавство та гуманітарна підготовка іноземних студентів» та Центрі національно-громадянського виховання «Світлиця».

Наверх

Ноябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Адрес

49010, Украина, г.Днепропетровск, ул. Лазаряна, 2

Контакты

Включите JavaScript, чтобы увидеть текст.
Включите JavaScript, чтобы увидеть текст.
+380-56-776-59-47

Address

49010, Ukraine, Dnipropetrovsk, Lazaryana str., 2

Contacts

Please enable JavaScript.
Please enable JavaScript.
+380-56-776-59-47
Внимание! Сайт работает в демонстрационном режиме. Часть функциональных возможностей и контента недоступна. Просим извинения за неудобства.